Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank utreder sammenslåing

Felles logo

Fusjonsprosess er stoppet

Etter en total risikovurdering knyttet til usikkerheten rundt den pågående koronapandemien og hvilke effekter denne vil kunne påføre samfunnet, har bankenes styrer vedtatt at fusjonsprosessen foreløpig stoppes.
Videre arbeid med en eventuell fusjon mellom bankene starter opp igjen når situasjonen tillater det. 

 Generalforsamling utsatt

Korona-pandemien påvirker også fusjonsprosessen mellom Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank. Styrene i bankene har besluttet å utsette generalforsamlingene som skal ta stilling til en fusjon fra 26. mars til 19. mai. Mer informasjon kan dere lese i børsmeldingen som ble lagt ut 25. mars på Oslo Børs.

Logo

Børsmelding 24. februar

Her kan dere klikke dere inn på Oslo Børs sine nettsider og lese den siste børsmeldingen som omtaler fusjonsplanene mellom Ørland og Stadsbygd Sparebanker. Meldingen inneholder detaljert informasjon om hvordan en eventuell fusjon skal gjøres gitt at bankenes generalforsamlinger sier ja til fusjon 26. mars. 2020.

Pressemelding

Fosen-banker utreder sammenslåing

Styrene i Stadsbygd Sparebank og Ørland Sparebank har besluttet å utrede en mulig fusjon av de to bankene.

Målet er å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet samt ytterligere styrke bankenes evne til å bidra til utviklingen av sine lokalsamfunn.


Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank har sterke posisjoner i sine markedsområder. Det er en sentralt premiss for styrene at dette videreføres og forsterkes.


Bakgrunnen for utredningen om en mulig fusjon av de to lokale sparebankene, er et ønske om å være i forkant av utviklingen i møtet med en stadig mer krevende fremtid. Bankene ønsker å videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer og være en god og attraktiv arbeidsgiver. Dette ansees som en viktig forutsetning for fortsatt å kunne opprettholde konkurransekraft samt videreføre bankenes viktige rolle i utviklingen av lokalt næringsliv og aktive lokalsamfunn.


Styrene har lagt som premiss at ingen ansatte sies opp som følge av fusjonen.

Styrene er også tydelige på at bankenes rolle som sponsor og bidragsyter til lokale lag og foreninger skal styrkes.

Vedtaket om å utrede en mulig fusjon er enstemmig og har samme ordlyd i begge bankenes styrer.


Basert på bankenes regnskaper pr. 31/12-18 har de to bankene samlet en forretningskapital på 8,4 mrd. og 53 årsverk.

Det har over tid vært en markant konsolidering i samfunnet innen finans, næringsliv og offentlig forvaltning. På samme tid er myndighetskravene som skal sikre solid og trygg bankdrift skjerpet. Dette er en utvikling vi ser fortsetter.


Styrene i bankene ser det som svært viktig at sterke aktører i Fosen-regionen samhandler for å opprettholde lokal og regional styring og beslutnings-myndighet. 
Styrene er på bakgrunn av dette enige om å starte arbeidet med en utredning av en mulig fusjon.

Generalforsamlingene i begge banker ble orientert om styrenes vedtak mandag 17. juni.

For ytterligere kommentarer henvises til:

Styreleder i Stadsbygd Sparebank     Marit Vaarheim          mob. 970 28 705
Styreleder i Ørland Sparebank           Skjalg Ledang              mob. 913 20 798